Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Procedura

 

Decyzją Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów z dnia 29 stycznia 2018 roku Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie otrzymał uprawnienia w zakresie nadawania stopnia naukowego doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki o mediach.

O wszczęcie przewodu doktorskiego z nauk o mediach może się ubiegać osoba, która spełni kumulatywnie następujące warunki: 

  • posiada dyplom magistra kierunku studiów z zakresu dziennikarstwa, medioznawstwa i komunikacji społecznej albo dyplom magistra innych kierunków studiów, jeśli zostanie on potwierdzony pozytywną opinią Komisji Wydziałowej;
  • posiada udokumentowany dorobek pracy naukowej, działalności popularyzującej naukę oraz doświadczenie zawodowe w zakresie mediów i komunikacji społecznej;
  • posiada zgodę opiekuna naukowego na prowadzenie przewodu doktorskiego;
  • uzyska pozytywną pisemną opinię Komisji Wydziałowej dotyczącą akceptacji dyplomu magistra, tematu, koncepcji projektu doktorskiego, metod i technik badawczych, a także zgodności projektowanej rozprawy doktorskiej z dziedziną nauk społecznych i dyscypliną naukową: nauki o mediach, w której kandydat ubiega się o uzyskanie stopnia naukowego doktora.

Dokumenty osób ubiegających się o wszczęcie na Wydziale Nauk Społecznych przewodu doktorskiego z nauk o mediach przyjmowane są do 1 kwietnia 2019 r.

Rada Wydziału Nauk Społecznych podejmuje uchwałę o wszczęciu lub odmowie wszczęcia przewodu doktorskiego. 

Po spełnieniu przez kandydata wymogów do otwarcia przewodu doktorskiego, Rada Wydziału  powołuje odrębne komisje egzaminacyjne przeprowadzające egzaminy doktorskie w zakresie:

  • dyscypliny podstawowej (w zakresie nauk o mediach i komunikacji społecznej) odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej – w składzie co najmniej czterech osób posiadających tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego, z których co najmniej dwie osoby posiadają tytuł profesora albo stopień doktora habilitowanego lub dorobek naukowy w zakresie nauk o mediach, w tym promotor (albo promotor i kopromotor);
  • dyscypliny dodatkowej (jednej dyscypliny z zakresu filozofii, językoznawstwa, kulturoznawstwa, nauk o zarządzaniu, historii, psychologii, prawa mediów, pedagogiki itp.) – w składzie co najmniej trzech osób, z których co najmniej jedna posiada tytuł profesora albo stopień doktora habilitowanego lub dorobek naukowy w zakresie tej dyscypliny naukowej;
  • nowożytnego języka obcego – w składzie co najmniej trzech osób, z których co najmniej jedna naucza tego języka w Międzywydziałowym Studium Języków Obcych, a pozostałe posiadają co najmniej stopień doktora.

Warunkiem przyjęcia rozprawy doktorskiej przez Radę Wydziału jest zdanie egzaminów doktorskich z dyscypliny dodatkowej i nowożytnego języka obcego.

Jeżeli kandydat w wyznaczonym przez Radę Wydziału terminie nie przystąpi do egzaminów doktorskich albo nie przedstawi rozprawy doktorskiej albo nie zda egzaminów doktorskich z dyscypliny dodatkowej oraz nowożytnego języka obcego, Rada Wydziału może podjąć uchwałę o zamknięciu przewodu doktorskiego lub wyznaczyć okres karencji w procedurze przewodu doktorskiego.

Po zdaniu egzaminów doktorskich z dyscypliny dodatkowej oraz nowożytnego języka obcego, kandydat zdaje egzamin z dyscypliny podstawowej. Egzamin odbywa się na podstawie tez przygotowanych przez promotora i recenzentów.

Rada Wydziału podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony lub o odmowie jej przyjęcia i dopuszczenia do obrony.

Obrona odbywa się na otwartym posiedzeniu komisji doktorskiej z udziałem promotora i co najmniej jednego recenzenta.

Rada Wydziału podejmuje uchwałę w głosowaniu tajnym w sprawie nadania kandydatowi stopnia naukowego doktora.

Do otrzymania dyplomu doktorskiego w czasie uroczystej promocji doktorskiej wymagane jest opublikowanie rozprawy doktorskiej przynajmniej w znacznej jej części. Warunek publikacji zostaje uznany za spełniony, jeśli rozprawa doktorska jest opublikowana w jednej z trzech form:

  • wydana w całości w wersji drukowanej,
  • upubliczniona w wersji elektronicznej w bibliotece cyfrowej UPJPII,
  • wydana częściowo w postaci artykułu naukowego o objętości nie mniejszej niż 25 tys. znaków.

 Uchwała UPJPII nr 103/2018 z 19.11.2018 r.

 

Wydawnictwo naukowe

Studia Socialia Cracoviensia

Czytaj

Jednostki dydaktyczne

Telewizja JP2TV

Radio Bonus

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2019