Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Procedura

Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie decyzją z dnia 30 maja 2016 r. Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i  tytule w zakresie sztuki (Dz. U. nr 65, poz. 595 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia  naukowego doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o rodzinie.

Warunki wszczęcia przewodu doktorskiego, które muszą zostać spełnione kumulatywnie: 

  • posiadanie dyplomu magistra nauk o rodzinie, pracy socjalnej lub teologii, albo: psychologii, pedagogiki, pedagogiki specjalnej, socjologii, polityki społecznej oraz dyplomu magistra innych kierunków, pod warunkiem uzyskania pozytywnej opinii Rady Instytutu Nauk o Rodzinie,
  • wykaz prac naukowych, twórczych prac zawodowych oraz informację o działalności popularyzującej naukę,
  • uzyskanie pozytywnej pisemnej opinii Rady jednostki organizacyjnej, właściwej dla obszaru badaw­czego kandydata (również w przypadku, gdy opiekun naukowy jest spoza Wydziału Nauk Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie), o temacie i koncepcji rozprawy doktorskiej, podpisanej przez dyrektora/kierownika jednostki organizacyjnej i wskazanego przez wnioskodawcę kandydata na promotora.

Rada Wydziału Nauk Społecznych podejmuje uchwałę o wszczęciu lub odmowie wszczęcia przewodu doktorskiego.  Odmowa wszczęcia przewodu doktorskiego wymaga uzasadnienia i nie przysługuje na nią odwołanie.

Po spełnieniu przez kandydata wymogów do otwarcia przewodu doktorskiego, Rada Wydziału Nauk Społecznych powołuje komi­sje do przeprowadzenia egzaminów doktorskich:

  • Komisję egzaminu doktorskiego w zakresie dyscypliny podstawowej (w zakresie pedagogiki, psychologii, socjologii, katolickiej nauki społecznej, teologii małżeństwa i rodziny, polityki społecznej wobec rodziny) odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej - w składzie co najmniej czterech osób, z których co najmniej jedna posiada tytuł pro­fesora albo stopień doktora habilitowanego lub dorobek naukowy w zakresie tej dyscypliny naukowej,
  • Komisję egzaminu doktorskiego w zakresie socjologii, psychologii lub pedagogiki (dyscyplina dodatkowa) – w składzie co najmniej trzech osób, z których co najmniej jedna posiada tytuł pro­fesora albo stopień doktora habilitowanego lub dorobek naukowy w zakresie tej dyscypliny naukowej,
  • Komisję egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego – w składzie co najmniej trzech osób, z których przynajmniej jedna naucza tego języka w Międzywy­dzia­łowym Studium Języków Obcych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

Przed przyjęciem rozprawy doktorskiej przez Radę Wydziału kandydat zdaje egzaminy doktorskie. Zdanie wskazanych egzaminów jest warunkiem przyjęcia rozprawy doktorskiej przez Radę Wydziału.

Jeżeli kandydat w wyznaczonym terminie nie przystąpi do egzaminów doktorskich albo nie przedstawi rozprawy doktorskiej, Rada Wydziału może podjąć uchwałę o zamknięciu przewodu doktorskiego.

Do uzyskania dyplomu stopnia doktora wymagane jest opublikowanie rozprawy doktorskiej, przynajmniej w znacznej części. Stanowi to warunek uroczystej promocji doktorskiej.

Dla uznania za spełniony warunku publikacji rozprawy doktorskiej konieczne jest spełnienie jednego z poniższych warunków:

  • publikacja rozprawy w całości drukiem,
  • publikacja rozprawy w postaci elektronicznej w bibliotece cyfrowej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie,
  • publikacja części rozprawy w postaci artykułu o wielkości nie mniejszej niż 20 tys. znaków.

Wydawnictwo naukowe

Studia Socialia Cracoviensia

Czytaj

Jednostki dydaktyczne

Telewizja JP2TV

Radio Bonus

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2018