Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Przewody doktorskie z nauk o mediach


Dane kontaktowe:

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Wydział Nauk Społecznych

sekretariat studiów doktoranckich i przewodów doktorskich

adres: 31-002 Kraków, ul. Kanonicza 9, pok. 207

tel.: 12 370 86 03 

e-mail: piotr.olszewski@upjp2.edu.pl


Sekretariat przewodów doktorskich

Piotr Olszewski

Dyżur: wtorek - piątek w godz. 9.00-11.00

W dniach 5-30 sierpnia 2019 r. dyżury są odwołane.


Procedura

Decyzją Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów z dnia 29 stycznia 2018 roku Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie otrzymał uprawnienia w zakresie nadawania stopnia naukowego doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki o mediach.

Kandydat do uzyskania stopnia doktora, który uchwałą Rady Wydziału Nauk Społecznych ma wszczęty przewód doktorski, w procedurze uzyskania stopnia doktora zalicza egzaminy doktorskie w zakresie:

  • dyscypliny podstawowej (w zakresie nauk o mediach i komunikacji społecznej) odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej – w składzie co najmniej czterech osób posiadających tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego, z których co najmniej dwie osoby posiadają tytuł profesora albo stopień doktora habilitowanego lub dorobek naukowy w zakresie nauk o mediach, w tym promotor (albo promotor i kopromotor);
  • dyscypliny dodatkowej (jednej dyscypliny z zakresu filozofii, językoznawstwa, kulturoznawstwa, nauk o zarządzaniu, historii, psychologii, prawa mediów, pedagogiki itp.) – w składzie co najmniej trzech osób, z których co najmniej jedna posiada tytuł profesora albo stopień doktora habilitowanego lub dorobek naukowy w zakresie tej dyscypliny naukowej;
  • nowożytnego języka obcego – w składzie co najmniej trzech osób, z których co najmniej jedna naucza tego języka w Międzywydziałowym Studium Języków Obcych, a pozostałe posiadają co najmniej stopień doktora.

Warunkiem przyjęcia rozprawy doktorskiej przez Radę Wydziału jest zdanie egzaminów doktorskich z dyscypliny dodatkowej i nowożytnego języka obcego.

Po zdaniu egzaminów doktorskich z dyscypliny dodatkowej oraz nowożytnego języka obcego, kandydat zdaje egzamin z dyscypliny podstawowej. 

Rada Wydziału podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony lub o odmowie jej przyjęcia i dopuszczenia do obrony.

Obrona odbywa się na otwartym posiedzeniu komisji doktorskiej z udziałem promotora i co najmniej jednego recenzenta.

Rada Wydziału podejmuje uchwałę w głosowaniu tajnym w sprawie nadania kandydatowi stopnia naukowego doktora.

Do otrzymania dyplomu doktorskiego w czasie uroczystej promocji doktorskiej wymagane jest opublikowanie rozprawy doktorskiej przynajmniej w znacznej jej części. Warunek publikacji zostaje uznany za spełniony, jeśli rozprawa doktorska jest opublikowana w jednej z trzech form:

  • wydana w całości w wersji drukowanej,
  • upubliczniona w wersji elektronicznej w bibliotece cyfrowej UPJPII,
  • wydana częściowo w postaci artykułu naukowego o objętości nie mniejszej niż 25 tys. znaków.

http://wns.upjp2.edu.pl/sites/default/files/1/Icon_pdf.gif Uchwała UPJPII nr 103/2018 z 19.11.2018 r.

Wydawnictwo naukowe

Studia Socialia Cracoviensia

Czytaj

Jednostki dydaktyczne

Telewizja JP2TV

Radio Bonus

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2019