Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

Dokumenty


Dane kontaktowe:

Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

sekretariat studiów doktoranckich i przewodów doktorskich

adres: 31-002 Kraków, ul. Kanonicza 9, pok. 207

tel.: 12 370 86 03 e-mail: piotr.olszewski@upjp2.edu.pl


Przewodniczący komisji do spraw wszczęcia przewodu doktorskiego

ks. prof. dr hab. Andrzej Zwoliński


Sekretariat przewodów doktorskich

Piotr Olszewski

Dyżur: wtorek - piątek w godz. 9.00-11.00

W dniach 18-19 kwietnia 2019 r. dyżur jest odwołany.


Dokumenty

Kandydat ubiegający się o stopień naukowy doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki o mediach składa w sekretariacie studiów doktoranckich i przewodów doktorskich Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego.

Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki o mediach załącza do wniosku o wszczęcie przewodu doktorskiego:

  • dyplom magistra odpowiedniej dyscypliny naukowej,
  • propozycję tematu i koncepcję rozprawy doktorskiej,
  • zgodę opiekuna naukowego oraz propozycję promotora, a jeśli przewód prowadzony jest w ramach współpracy zagranicznej, także propozycję kopromotora,
  • propozycję dyscypliny dodatkowej (w zakresie socjologii, psychologii lub pedagogiki),
  • wykaz prac naukowych, twórczych prac zawodowych oraz działalności popularyzującej naukę,
  • oświadczenie o przebiegu dotychczasowych studiów doktoranckich lub przewodu doktorskiego, jeżeli kandydat uczestniczył w studiach doktoranckich lub gdziekolwiek ubiegał się uprzednio o nadanie stopnia doktora w określonej dyscyplinie naukowej,
  • uwierzytelnioną kopię certyfikatu (poświadczoną przez Międzywy­dzia­łowe Studium Języków Obcych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie) potwierdzającego znajomość nowożytnego języka obcego (na poziomie określonym w obowiązujących przepisach prawnych), jeśli taki certyfikat posiada,
  • zobowiązanie pokrycia kosztów przewodu doktorskiego w przypadku, gdy kandydat nie jest studentem studiów stacjonarnych trzeciego stopnia prowadzonych przez Wydział Nauk Społecznych,
  • wniosek o wyrażenie zgody na przedstawienie rozprawy doktorskiej w języku obcym, jeśli rozprawa ma być pisana w innym języku niż język polski.

Dokumenty osób ubiegających się o wszczęcie na Wydziale Nauk Społecznych przewodu doktorskiego z nauk o rodzinie przyjmowane są do 1 kwietnia 2019 r.


  Formularz rekrutacyjny

  Wniosek

  Promotor

  Promotor pomocniczy

  Koopromotor

  Dyscyplina podstawowa, dodatkowa oraz język obcy


 

Wydawnictwo naukowe

Studia Socialia Cracoviensia

Czytaj

Jednostki dydaktyczne

Telewizja JP2TV

Radio Bonus

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2019